Mensen gezocht om mee te werken aan vertaling voor project Elly Van Eeghem (En/Fr/Es/Ru/Chn/Ar)

andere talen hieronder – other languages below

Kunstenares Elly Van Eeghem werkte in 2014-2015 in de wijk Malem rond een doemscenario:
wat als het eiland Malem overstroomt en we helemaal opnieuw moeten beginnen?
Op wat voor een plek willen we dan wonen?
Samen met buurtbewoners bouwde ze MLM-001:
een lexicon van 22 nieuwe woorden als filosofie voor het ‘nieuwe wonen’.
De bijhorende maquettes stelden ze tentoon in de wijk en in het stadsmuseum STAM.

In 2020 opent de gerenoveerde parochiekerk van Malem als nieuw onderdak voor de Circusplaneet.
Vanaf deze maand onderzoekt Elly hoe het MLM-001 lexicon een permanente plek kan krijgen in de kerk.
Hoe kan het gebouw verder drager worden van deze utopie voor het samenleven in de wijk,
en bij uitbreiding voor het samenleven in stadsbuurten elders in de wereld?
Een eerste stap is om de 22 woorden van het lexicon te vertalen naar deze wereldtalen:
Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans.
(De zes officiële talen van de Verenigde Naties.)

We zijn dus op zoek naar mensen die samen met Elly willen meewerken in collectieve workshops rond die her- en ver-taling. In elke taal zoeken we nieuwe mogelijkheden en her-denken de utopie.
Spreek/schrijf je vloeiend Spaans, Arabisch, Frans, Chinees of Russisch of is dit één van jouw moedertalen? Zie je het zitten om een voor- of namiddag in januari daar in groep mee bezig te zijn?
Neem dan contact op met ons! eline@circusplaneet.be of ellyvaneeghem@gmail.com

In 2014-2015, artist Elly Van Eeghem worked in the neighbourhood of Malem around a doom scenario:
What if the island of Malem floods and we have to start all over again?
In what kind of place do we want to live?
Together with local residents she built MLM-001: a lexicon of 22 new words as a philosophy for ‘new living’. They exhibited the accompanying models in the neighbourhood and in the STAM city museum.

In 2020, the parish church of Malem renovated by Circusplaneet will open as a new home for them.
Starting this month, Elly will investigate how the MLM-001 lexicon can be given a permanent place in the church. How can the church also become the foundation of this utopia for living together in the neighborhood? And by extension for living together in city neighborhoods elsewhere in the world?
A first step is to translate the 22 words of the lexicon into these world languages:
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
(The six official languages of the United Nations.)

We are therefore looking for people who would like to collaborate with Elly in collective workshops on this translation and re-translation. In each language we look for new possibilities and rethink the utopia.
Do you speak/write fluently Spanish, Arabic, French, Chinese or Russian or is this one of your native languages? Would you like to spend a morning or an afternoon in January in a group?
Please contact us! ellyvaneeghem@gmail.com

在2014-2015年間,藝術家Elly Van Eeghem在Malem附近的厄運場景中工作:
如果Malem島洪水氾濫而我們又要重新開始怎麼辦?
我們想住在什麼樣的地方?
她與當地居民一起建造了MLM-001:
22個新詞的詞典,作為“新生活”的哲學。
他們在附近和STAM城市博物館中展示了隨附的模型。

2020年,由Circusplaneet翻修過的Malem教區教堂將為他們開放新的家園。
從本月開始,Elly將研究如何在教堂中給MLM-001詞典賦予永久的位置。
教堂又怎麼能成為這個烏托邦的基礎,以便在社區中共同生活?
並擴展為在世界其他地方的城市社區中共同生活?
第一步是將詞典的22個單詞翻譯成以下世界上這些語言:
阿拉伯文,中文,英文,法文,俄文和西班牙文。
(聯合國六種官方語言。)

因此,我們正在尋找願意與Elly合作進行有關此翻譯和重新翻譯的集體研討會的人員。
在每種語言中,我們都在尋找新的可能性並重新思考烏托邦。
您是否會說/寫流利的西班牙語,阿拉伯語,法語,中文或俄語,或者這是您的母語之一?
您想在一月份在一個小組中度過一個早晨或一個下午嗎?
請聯繫我們!ellyvaneeghem@gmail.com

В 2014-2015 годах деятель искусств Элли Ван Эгхем работала над идеей апокалиптического исхода в районе Малем.
Что если “остров” Малем будет затоплен и нам нужно начaть все сначала?
В каком месте мы бы хотели жить?
Вместе с местными жителями она изобрела МЛМ-001 – словарь из 22 новых слов как основных принципов для “новой жизни”.
Mакеты, описывающие эти новые слова, были выставлены в самом районе, а также в городском музее STAM.

В 2020 году отреставрированная церковь Малема станет новым домом для цирка Circusplaneet.
Начиная с этого месяца Элли исследует, как созданный словарь может получить там практическое применение.
Как здание церкви может перенести идею, заложенную в этом словаре, в совместное проживание общества в этом и других районах города, а также в разных странах мира.
Первым шагом является перевод 22 слов из словаря на следующие языки: арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский (6 официальных языков ООН).

Поэтому мы ищем людей, которые хотели бы вместе с Элли принять участие в коллективных воркшопах по переводу этих слов.
Мы хотим донести нашу идею и ищем новые возможности для ее воплощения на каждом из перечисленных языков.
Вы свободно говорите/пишете на испанском, арабском, французском, китайском или русском языке или это один из ваших родных языков?
У вас есть желание и возможность принять участие в до- или послеобеденной группе в январе? Тогда свяжитесь с нами! ellyvaneeghem@gmail.com

الفنانة Elly Van Eeghem كانت تعمل في الحي مالم في سنة  2014-2015 حول أسوأ السيناريو.
ماذا لو ان هناك فيضان وقع في مالم واجبرنا على البداية من جديد؟
في اي مكان نريد أن نعيش؟
مع المقيمين المحليين بنت MLM-001:
معجم يضمن 22 كلمات جديدة كفلسفة للسكن الجديد:
النماذج المصاحبة عرضت في الحي وأيضا في المتحف STAM
في 2020 فتحت الكنيسة المجددة أبوابها، لكي تعطي ملجأ جديدا لcircusplaneet.
منذ هذا الشهر وElly  تبحث كيف تستطيع ان تحصل على مكان دائم في الكنيسة. ثم كيف يمكن للمبنى إن يساعد في يتوبيا التعايش في الحي الواحد، ثم بعد التوسعة احياء أخرى في العالم.
المرحلة الأولى أن نترجم الكلمات 22 من المعجم إلى لغات العالم: العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية والإسبانية. (اللغات 6 المعترفة بها في الأمم المتحدة )
نحن نبحث عن أناس يريدون أن يعملو مع Elly في ورشات عمل جماعية حول الترجمة.
في كل لغة سوف نبحث عن فرص جديدة للتفكير في هذه اليتوبيا التعايشية.
تنطق/ تكتب اللغة الاسبانية، العربية، الفرنسية، الصينية أو الروسية أو إحدى هذه اللغات هي لغتك الام؟
هل تريد ان تعمل في عمل جماعي حول هذا الموضوع؟
اتصل بنا! ellyvaneeghem@gmail.com

Artista Elly Van Eeghem trabajó en 2014-2015 en el barrio Malem sobre “lo peor que nos podría pasar” : Que pasaría si la isla Malem se inunda y si tendríamos que empezar de nuevo? Donde nos gustaría vivir? Junto con la gente del barrio construyó MLM-001: un lexicon de 22 palabras nuevas, como filosofía de una nueva manera de vivir. Las maquetas asociadas fueron exhibidas en el barrio y en el museo de la ciudad STAM.

En 2020 la iglesia renovada de Malem abrirá como un nuevo lugar para Circusplaneet.
Desde este mes Elly esta investigando como el MLM-001 lexicon podría obtener un lugar fijo en la iglesia. Cómo podría el edificio convertirse en un portador para esta utopia de convivir en el barrio Malem, y con extensión para otros barrios en otras partes del mundo? El primer paso es de traducir las 22 palabras del lexicon a las idiomas del mundo: arabes, chino, inglés, francés, russo y español (las 6 idiomas oficiales del las naciones unidas).

Estamos buscando gente que quiere trabajar con Elly en workshops colectivos sobre las traduciones. En cada idioma queremos buscar nuevas posibilidades y revisar la utopía.
Hablas/escribes fluido en español o es una de tus idiomas maternales? Quieres trabajar sobre eso una mañana o una tarde en enero?
Por favor, escríbenos ellyvaneeghem@gmail.com

En 2020, l’église paroissiale  de Malem, rénovée par Circusplaneet, ouvrira une nouvelle fois ses portes. A partir de ce mois, Elly recherchera comment le lexique MLM-001 trouvera sa place permanente dans l’église. Comment l’église peut-elle devenir aussi le porteur d’une utopie de vie commune dans le quartier ? Et par la suite,  vivre ensemble dans des quartiers urbains ailleurs dans le monde ? Une première étape consiste à traduire les 22 mots du lexique dans ces langues du monde :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe et français. (Les six langues officielles de l’ONU.)

Nous recherchons donc des personnes qui aimeraient collaborer avec Elly dans des ateliers collectifs visants à traduire, et à re-traduire, ce lexique de 22 mots. Dans chaque langue, nous chercherons de nouvelles possibilités et nous songerons à reformuler cette utopie. Parlez-vous couramment l’espagnol, l’arabe, le français, le chinois ou le russe? Une de ces langues sont-elles  votre langue maternelle? Aimeriez-vous passer une matinée ou un après-midi de janvier en groupe ?
N’hésitez pas à nous contacter ! ellyvaneeghem@gmail.com