artist training

(ENGLISH VERSION BELOW)

WAT

Precies wat de titel al doet vermoeden: een plek voor circusartiesten om te trainen. Je deelt de trainingsruimte met anderen, het is dus geen creatie- of repetitieruimte. Was je op zoek naar een zaal waar je ongehinderd kan creëren voor langere periode, dan kan je misschien terecht bij de één van de vier werkplaatsen die Vlaanderen telt.

WIE

Deze trainingsruimte is voor professionele circusartiesten en artiesten die het traject ‘vers talent’ volgen bij Circusplaneet. Ook onze docenten kunnen van de artist training gebruik maken.

WANNEER

Van 19 september 2022 tem 24 juni 2023

maandag van 13u tot 16u30
dinsdag van 13u tot 17u
donderdag van 13u tot 17u
vrijdag van 13u tot 15u30
zaterdag van 13u30 tot 17u30

Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen is er geen training.

INSCHRIJVEN & PRIJZEN

Jaarabonnement:
€ 125 (van half september 2022 tot eind juni 2023)
= hele jaar door toegang tot de Artist Training + mogelijkheid tot aanvragen extra repetitieruimte.
€ 110 indien je aansluit ná de herfstvakantie

Semesterabonnement:
€ 55 1ste semester (van half september tem kerstvakantie, € 40 indien je aansluit ná de herfstvakantie.
€ 95 2de semester (vanaf kerstvakantie tot eind juni, € 50 indien je aansluit na de Paasvakantie).
= 1 semester toegang tot de Artist Training + mogelijkheid tot aanvragen extra repetitieruimte tijdens datzelfde semester.

Weekabonnement:
 € 35 voor 1 week
= 7 opeenvolgende dagen toegang tot de Artist Training + mogelijkheid tot aanvragen extra repetitieruimte tijdens die week.

1 dag Artist Training:
€ 6
= 1 dag Artist Training, GEEN mogelijkheid tot aanvragen extra repetitieruimte die dag

Inschrijven dient te gebeuren vóór je eerste deelname aan de artist training via het inschrijvingsformulier.

Na inschrijving breng je je betaling in orde, vanaf dan kan je komen trainen. Wie een factuur nodig heeft, kan dat achteraf aanvragen via greet@circusplaneet.be. Voor alle andere vragen kan je terecht bij Eva Kahan via eva@circusplaneet.be.

RIGGING & MATERIAAL

Je kan gebruik maken van onze (val)matten, trampolines, longe en luchtacromateriaal. Er zijn twee ophangpunten voorzien met katrol waaraan je je eigen luchtacromateriaal kan bevestigen. Zorg dan wél voor je eigen musketons en slings. Uiteraard dien je je eigen materiaal op het einde van de training ook terug te verwijderen. Eigen rigging op andere luchtacropunten is niet mogelijk, maar maar wel op grondpunten (eigen koorddansinstallatie, eigen mast…).

Hou er rekening mee dat grote installaties of circusdisciplines die extreem veel ruimte nodig hebben, niet geschikt zijn voor de artist training, vermits je de ruimte deelt met andere artiesten.

Heb je nog andere vragen in verband met rigging? Stuur een mailtje naar eva@circusplaneet.be of richt je tijdens de artist training tot een medewerker van Circusplaneet.

Je eigen circusmateriaal kan eventueel in de kelder van de kerk opgeslagen worden. In de zaal zelf is géén plaats om materiaal te stockeren. Circusplaneet is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.

VERZEKERING

De leden van Circusplaneet zijn tijdens trainingen verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie …) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen).
Deze sportongevallenverzekering dekt ook geen arbeidsongeschiktheid. Professionele artiesten dienen daarvoor hun eigen verzekering af te sluiten. De algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis kan je hier bekijken, de speciale voorwaarden lees je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

CREATIERUIMTE

Wie naast deze reguliere trainingen nog wil werken aan een voorstelling en dus repetitie- en/of creatieruimte nodig heeft, kan deze extra momenten aanvragen via eva@circusplaneet.be. Voorwaarde: je bent ingeschreven en hebt betaald voor een abonnementsformule en de extra repetitie valt ook in de periode van je abonnement.  Er is dan ook geen extra kost.

Let op: onze eigen activiteiten (lessen, artist training, coaching Vers Talent…) hebben voorrang op creatieruimte. In uitzonderlijke gevallen kan het dus zijn dat Circusplaneet de ruimte last-minute toch voor eigen activiteiten nodig heeft en zullen we je moeten vragen om de repetitie te verzetten. Wil je echt een ruimte voor langere tijd voor jou of jouw gezelschap, dan klop je beter aan bij 1 van de vier werkplaatsen voor circus die Vlaanderen telt.

Sleutels ophalen en terugbrengen kan enkel tijdens de uren van artist training.

Je kan niet vroeger dan twee maanden of later dan drie dagen op voorhand een creatie- of repetitieruimte aanvragen.
Vergeet ook niet de afspraak zo snel mogelijk te annuleren als er iets tussenkomt, zodat andere artiesten het vrijgekomen blok nog kunnen reserveren.

Solo artiesten die acro/luchtacro/mast of een andere ‘gevaarlijke’ techniek beoefenen, mogen niet alleen in het gebouw zijn tijdens deze extra repetitiemomenten.

AND NOW . . . IN ENGLISH

WHAT

Exactly what the title would suggest: a place for professional circus artists to train. You share the space with other artists, therefore it is not a place for creation nor rehearsal. If you were looking for a place to create, you might find it at one of the four working places for circus in Flanders

WHO

This training space is meant for professional circus artists and participants of the ‘vers talent’ programme by Circusplaneet.

WHEN

From September 19th 2022 until June 24, 2022
Mondays from 13h to 16h30
Tuesdays from 13h to 17h
Thursday from 13h to 17h
Fridays from 13h to 15h30
Saturdays from 13h30 to 17h30

During school holidays and bank holidays there is no artist training.

REGISTRATION & PRICES

Registration has to be completed before your first participation in artist training via this online form.

One-year subscription:
€ 125 (September 19th 2022 until June 24th 2023)
= an entire school year access to the Artist Training + possibility to apply for additional rehearsal space

One season subscription:
€ 55 1st semester (from half September till the Christmas Holiday).
€ 95 2nd semester (From the Christmas break till the end of June, € 70 if you join after the spring break).
= 1 semester access to the Artist Training  + possibility to apply for additional rehearsal space during that semester.

One week subscription
€ 35 for one week
= 7 following calendar days access to the Artist Training + possibility to apply for additional rehearsal space during that week.

One day Artist Training
€ 6
= acces to the Artist Training for one day,  it’s not possible to apply for additional rehearsal space that day

After registration and payment you can come and train. If you would need an invoice you can ask afterwards by mail to greet@circusplaneet.be. Other questions you can ask to Eva Kahan via eva@circusplaneet.be.

RIGGING & MATERIAL

You can use our (crash) mats, trampolines, lunge belt + safety lines and aerial equipment. There are two rigging points with pulleys to rig your own aerial apparatus, but you have to bring your own snap hooks and slings. Of course you have to remove your material at the end of your training. You cannot rig your own material on other rigging points in the air, but there are floor points you can use (own tightrope installation, own Chinese pole…).

Keep in mind that big installations or circus disciplines that require a lot of space are not appropriate for artist training since you share the space with other artists.

Other questions regarding rigging? Send an e-mail to eva@circusplaneet.be or ask a Circusplaneet staff member during artist training.

Your own circus material can possibly be stored in the basement of the church. You cannot leave circus material in the training space. Circusplaneet is not responsible for damage or theft.

INSURANCE

All Circusplaneet members are insured during training by Ethias for physical injuries and civil liability. Our insurance policy only covers treatments that are refundable following the Risiv nomenclature. For certain treatments there is no refund (for example glasses, honoraries, osteopathy…) or refund is limited (for example dental treatments).
This sports injury insurance does not cover incapacity for work. You can read the general conditions of our policy here. Special conditions you find here.
When registering for artist training you agree not to hold other Circusplaneet members liable for unintentional circus accidents.

CREATION SPACE

Those who want to work on a performance and therefore need a rehearsal and/or creation space, can apply for additional rehearsal space via eva@circusplaneet.be. One condition: you are registered and you paid for a yearly, seasonal or weekly subscription, and the additional rehearsals you apply for are during that period. There are no extra charges. Keep in mind: our own activities (classes, artist training, coaching Vers Talent…) are prior to rehearsel space. Therefore, in exceptional cases, Circusplaneet needs the space last minute for its own activities, and we will ask you to move your rehearsal to another moment. If you (or your company) really need a space for a longer period of time, you should direct yourself to other places that offer residencies. You can find an overview on the website of Circuscentrum.

Collecting and returning keys is only possibly during the hours of artist training.

You cannot reserve a creation or rehearsal space longer than two months in advance or later than three days in advance.
Don’t forget to cancel your reservation as soon as possible in case something comes up, so that other artists can reserve the space.

Solo artists who practice acro/aerial acro/chines pole or another ‘dangerous’ technique, can not be alone in the building during these additional rehearsal moments.