artist training

(ENGLISH VERSION BELOW)

WAT

Precies wat de titel al doet vermoeden: een plek voor circusartiesten om te trainen. Je deelt de trainingsruimte met anderen, het is dus geen creatie- of repetitieruimte.

WIE

Deze trainingsruimte is voor professionele circusartiesten en artiesten die het traject ‘vers talent’ volgen bij Circusplaneet.

WANNEER

Van 20 september 2021 tot 30 juni 2022
elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 13u30 en 17u30
elke vrijdag tussen 13u en 15u30
elke zaterdag tussen 13u en 17u

Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen is er geen training.

INSCHRIJVEN & PRIJZEN

Een heel schooljaar : € 125 (van begin oktober 2021 tot eind juni 2022).
Een week : € 20 (een periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen).
Een dag : € 5

Inschrijven dient te gebeuren vóór je eerste deelname aan de artist training via het inschrijvingsformulier.

Na inschrijving breng je je betaling in orde, vanaf dan kan je komen trainen. Wie een factuur nodig heeft, kan dat achteraf aanvragen via greet@circusplaneet.be. Voor alle andere vragen kan je terecht bij Eva Kahan via eva@circusplaneet.be.

RIGGING & MATERIAAL

Je kan gebruik maken van onze (val)matten, trampolines, longe en luchtacromateriaal. Er zijn twee ophangpunten voorzien met katrol waaraan je je eigen luchtacromateriaal kan bevestigen. Zorg dan wél voor je eigen musketons en slings. Uiteraard dien je je eigen materiaal op het einde van de training ook terug te verwijderen. Eigen rigging op andere luchtacropunten is niet mogelijk, maar maar wel op grondpunten (eigen koorddansinstallatie, eigen mast…).

Hou er rekening mee dat grote installaties of circusdisciplines die extreem veel ruimte nodig hebben, niet geschikt zijn voor de artist training, vermits je de ruimte deelt met andere artiesten.

Heb je nog andere vragen in verband met rigging? Stuur een mailtje naar karlien@circusplaneet.be of richt je tijdens de artist training tot een medewerker van Circusplaneet. Onze rigger Renaud helpt je graag om iets in te hangen maar dat moet op voorhand ingepland worden.

Je eigen circusmateriaal kan eventueel in de kelder van de kerk opgeslagen worden. Circusplaneet is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.

VERZEKERING

De leden van Circusplaneet zijn tijdens trainingen verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie …) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen).
Deze sportongevallenverzekering dekt ook geen arbeidsongeschiktheid. Professionele artiesten dienen daarvoor hun eigen verzekering af te sluiten. De algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis kan je hier bekijken, de speciale voorwaarden lees je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

CREATIERUIMTE

Wie naast deze reguliere trainingen nog wil werken aan een voorstelling en dus repetitie- en/of creatieruimte nodig heeft, kan deze extra momenten aanvragen via eva@circusplaneet.be. Voorwaarde: je bent ingeschreven en hebt betaald voor een jaar artist training, er is dan ook geen extra kost.

Let op: onze eigen activiteiten (lessen, artist training, coaching Vers Talent…) hebben voorrang op creatieruimte. In uitzonderlijke gevallen kan het dus zijn dat Circusplaneet de ruimte last-minute toch voor eigen activiteiten nodig heeft en zullen we je moeten vragen om de repetitie te verzetten. Wil je echt een ruimte voor langere tijd voor jou of jouw gezelschap, dan klop je beter aan bij andere residentieplekken. Een overzicht vind je op de website van Circuscentrum.

Sleutels ophalen en terugbrengen kan enkel tijdens de uren van artist training.

Je kan niet langer dan twee maand op voorhand een creatie- of repetitieruimte aanvragen.
Vergeet ook niet de afspraak zo snel mogelijk te annuleren als er iets tussenkomt, zodat andere artiesten het vrijgekomen blok nog kunnen reserveren.

AND NOW . . . IN ENGLISH

WHAT

Exactly what the title would suggest: a place for professional circus artists to train. You share the space with other artists, therefore it is not a place for creation nor rehearsal.

WHO

This training space is meant for professional circus artists and participants of the ‘vers talent’ programme by Circusplaneet.

WHEN

From October 4, 2021 until June 30, 2022
every Monday, Tuesday and Thursday from 13h30 to 17h30
every Friday from 13h to 15h30
every Saturday from 13h to 17h

During school holidays and bank holidays there is no artist training.

REGISTRATION & PRICES

Registration has to be completed before your first participation in artist training via this online form.

Training during the entire school year (October 4th until June 30th) : € 125
One week (7 following calendar days) : € 20
One day : € 5.

After registration and payment you can come and train. If you would need an invoice you can ask afterwards by mail to greet@circusplaneet.be. Other questions you can ask to Eva Kahan via eva@circusplaneet.be.

RIGGING & MATERIAL

You can use our (crash) mats, trampolines, lunge belt + safety lines and aerial equipment. There are two rigging points with pulleys to rig your own aerial apparatus, but you have to bring your own snap hooks and slings. Of course you have to remove your material at the end of your training. You cannot rig your own material on other rigging points in the air, but there are floor points you can use (own tightrope installation, own Chinese pole…).

Keep in mind that big installations or circus disciplines that require a lot of space are not appropriate for artist training since you share the space with other artists.

Other questions regarding rigging? Send an e-mail to karlien@circusplaneet.be or ask a Circusplaneet staff member during artist training. Our rigger Renaud is very willing to help you rig something but that needs to be planned beforehand.

Your own circus material can possibly be stored in the basement of the church. Circusplaneet is not responsible for damage or theft.

INSURANCE

All Circusplaneet members are insured during training by Ethias for physical injuries and civil liability. Our insurance policy only covers treatments that are refundable following the Risiv nomenclature. For certain treatments there is no refund (for example glasses, honoraries, osteopathy…) or refund is limited (for example dental treatments).
This sports injury insurance does not cover incapacity for work. You can read the general conditions of our policy here. Special conditions you find here.
When registering for artist training you agree not to hold other Circusplaneet members liable for unintentional circus accidents.

CREATION SPACE

Those who want to work on a performance and therefore need a rehearsal and/or creation space, can ask for extra moments via eva@circusplaneet.be. One condition: you are registered and you paid for one year of artist training. There are no extra charges.

Keep in mind: our own activities (classes, artist training, coaching Vers Talent…) are prior to creation space. Therefore, in exceptional cases, Circusplaneet needs the space last minute for its own activities, and we will ask you to move your rehearsal to another moment. If you (or your company) really need a space for a longer period of time, you should direct yourself to other places that offer residencies. You can find an overview on the website of Circuscentrum: https://www.circuscentrum.be/

Collecting and returning keys is only possibly during the hours of artist training.

You cannot reserve a creation or rehearsal space longer than two months beforehand.
Don’t forget to cancel your reservation as soon as possible in case something comes up, so that other artists can reserve the space.