Algemene voorwaarden tickets

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden van Circusplaneet VZW;

‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd;

‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;

‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement;

‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Circusplaneet VZW en de klant tot koop en aflevering van tickets;

‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

​2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Circusplaneet VZW zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshop van het Circusplaneet VZW aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.

2.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Circusplaneet VZW bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Circusplaneet VZW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Alle aanbiedingen van Circusplaneet VZW zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.6 De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Circusplaneet VZW een of meerdere Tickets heeft gekocht.

2.7 Circusplaneet VZW is gerechtigd de door de klant opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

2.8 Circusplaneet VZW is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Circusplaneet VZW de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Circusplaneet VZW dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

​3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Circusplaneet VZW zijn vrijblijvend en Circusplaneet VZW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro inclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig onder bepaalde voorwaarden die op de site vermeld staan. Op deze prijzen kan, indien niet aan de voorwaarde(n) voldaan wordt, geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Circusplaneet VZW kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Circusplaneet VZW houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Circusplaneet VZW niet aansprakelijk.

3.7 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Circusplaneet VZW gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.8 Indien Circusplaneet VZW (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

​4. Gebruik van Circusplaneet VZW Tickets

4.1 Circusplaneet VZW Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. De klant draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en de klant maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen niet doorverkocht worden.

4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van Circusplaneet VZW.

4.6 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van een ticket is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

​5. Annulering en teruggave

5.1 Circusplaneet VZW heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Circusplaneet VZW trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Circusplaneet VZW zijn best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Circusplaneet VZW is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

5.3 Circusplaneet VZW zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. ​

6. Betalingen

Circusplaneet VZW accepteert Bancontact betalingen. Pas als de betaling verwerkt is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

​7. Levering

7.1 De tickets worden afgehaald zoals aangegeven bij de bestelling. De klant dient de tickets bij te houden en mee te nemen naar het Evenement.

7.2 De door Circusplaneet VZW opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

​8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Circusplaneet VZW verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

​9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Circusplaneet VZW zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Circusplaneet VZW de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

9.3 Circusplaneet VZW is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor de gang van zaken rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

9.4 Circusplaneet VZW kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

​10 Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Circusplaneet VZW, is Circusplaneet VZW niet aansprakelijk.

10.2 De administratie van Circusplaneet VZW geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

​11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Circusplaneet VZW in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Circusplaneet VZW gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Circusplaneet VZW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

​12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

12.1. De koper van een door Circusplaneet VZW geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen, door bevoegde medewerkers van Circusplaneet VZW, gegeven.

12.2 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Circusplaneet VZW zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

12.3 De koper van een door Circusplaneet VZW geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen en wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Circusplaneet VZW rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

​13. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Circusplaneet VZW in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Circusplaneet VZW vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Circusplaneet VZW

Circusplaneet VZW

Oud-Strijderslaan 1

9000 GENT

Ondernemingsnummer: 0466.942.954

info@circusplaneet.be