Huishoudelijk reglement

Iedereen die betrokken is bij de werking van Circusplaneet respecteert de structuur en de afspraken, maar heeft ook recht op inspraak. Spreek medewerkers gerust aan als iets op je lever ligt, of als je vragen of suggesties hebt. Ook dit huishoudelijk reglement kan na jouw suggesties of opmerkingen worden aangepast en wordt dan van kracht na goedkeuring door de Raad van Bestuur. Wil je zelf zetelen in de algemene vergadering? Stel je dan kandidaat via rvb@circusplaneet.be

Activiteiten

Tijdens de lessen is de oefenzaal enkel toegankelijk voor de lesgever en de cursisten van die bepaalde les, tenzij de lesgever er anders over beslist. Anderen wachten boven in de foyer. Ook ouders betreden de oefenzaal niet. Wie naar het toilet moet mag passeren.Deelnemers en lesgevers dragen sportieve kledij die geschikt is voor de activiteiten. Binnen alleen met binnenschoenen of op blote voeten. Docenten geven uiteraard het goede voorbeeld.

Roken en drugs

Roken is niet toegelaten op het hele terrein van de school (zowel binnen als buiten). Buiten het terrein wordt tijdens circusactiviteiten nooit gerookt in de nabijheid van kinderen en jongeren onder 18 jaar.Het is voor lesgevers tijdens de uren dat zij lesgeven verboden om alcohol te drinken. Wie ouder is dan 16 gaat op Circusplaneet op een verantwoorde manier om met alcohol. Voor wie jonger is dan 16 is het verboden alcohol te drinken. Onder invloed van alcohol kan er niet gecircust worden.Andere drugs zijn niet toegelaten. Het is voor deelnemers en medewerkers verboden om andere drugs te gebruiken tijdens Circusplaneetactiviteiten. Onder invloed van drugs kan er niet gecircust worden.

Gebouwen en terreinen

Eten en drinken in de oefenzaal is niet toegelaten. Water drinken mag wel. Neem geen glas mee in de oefenzaal.Het secretariaat is voor niemand toegankelijk bij afwezigheid van mensen die een sleutel hebben van het secretariaat. Het secretariaat wordt bij hun afwezigheid afgesloten. Huisdieren zijn niet toegelaten in de oefenzaal. Buiten de oefenzaal zijn huisdieren toegelaten als ze niemand hinderen. Het huisdier mag niemand anders beletten om op Circusplaneet te komen, bijvoorbeeld door schrik of een allergie.

Materiaal

Het circusmateriaal staat ter beschikking van de cursisten tijdens de lessen en van de leden tijdens de vrije ruimte. Gebruikers van het materiaal behandelen het ‘als een goede huisvader’. Na gebruik wordt het materiaal weer opgeborgen op de plaats waar het hoort. Mankementen aan het materiaal worden gemeld aan de verantwoordelijke lesgevers.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal dat op Circusplaneet achtergelaten wordt. Zorg dat je de nodige merktekens aanbrengt.

Circusplaneet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Om veiligheidsredenen wordt evenwichtsmateriaal en luchtacrobatiemateriaal enkel uitgeleend aan docenten die weten hoe ze met deze materialen moeten werken.

Duurzaamheid

Circusplaneet tracht op een duurzame manier om te springen met de planeet. We roepen onze leden op om die duurzame gedachte mee uit te dragen.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en ongewenst seksueel gedrag, wordt niet getolereerd. We brengen de ouders of de voogd op de hoogte indien er minderjarigen bij betrokken zijn. In samenspraak met de ouders of de voogd kan melding gedaan worden bij de bevoegde instanties. Wie melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met vertrouwenspersonen Kristel Mareels (kristel@circusplaneet.be) en/of Tom Lazou (rvb@circusplaneet.be).

Veiligheid

Samen met al haar leden  werkt Circusplaneet aan een veilige circusomgeving, maar circus is natuurlijk nooit zonder risico’s. Bij de ingang van de gebouwen vind je geafficheerde veiligheidsvoorschriften, een ongevallenprocedure en EHBO-richtlijnen die gevolgd dienen te worden.

Circusplaneet wil ook een psychisch veilige omgeving stimuleren. De circuspedagogie is niet competitief, en heeft oog voor voldoende differentiatie op maat van de wensen en noden van ieder individu. Circusplaneet wil eveneens toegankelijk zijn voor alle kinderen die zin hebben om te circussen.